Δικαιολογητικά για την Κάρτα Πολιτισμού

Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013 5:55 μμ |

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Αίτηση για χορήγηση κάρτας πολιτισμού
  Η αίτηση μπορεί να παραλαμβάνεται από τα ΚΕΠ και να αποστέλλεται στην παραπάνω διεύθυνση. Η Κάρτα θα αποστέλλεται όμως στον ενδιαφερόμενο απ΄ ευθείας από τον Οργανισμό Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού, χωρίς περαιτέρω μεσολάβηση των ΚΕΠ, σε 10-15 μέρες το πολύ.
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Βεβαίωση σπουδών
  Για τα τέκνα των τρίτεκνων οικογενειών που σπουδάζουν (18-24 ετών) απαιτείται βεβαίωση σπουδών.
 • Πιστοποιητικό ή ταυτότητα που αποδεικνύει την Ελληνική Εθνική καταγωγή
  Για Παλιννοστούντες
 • Πρόσφατη φωτογραφία του αιτούντα
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  Για τα μέλη των Κ.Α.Π.Η.,των «Λεσχών Φιλίας» του Δήμου Αθηναίων, του φιλανθρωπικού Σωματείου «Κορινθιακή Αλληλεγγύη» και των συζύγων μελών Κ.Α.Π.Η το όριο ηλικίας είναι το 58ο έτος. Κατ' εξαίρεση οι σύζυγοι των μελών των Κ.Α.Π.Η., μπορούν να εντάσσονται και σε μικρότερη ηλικία, με την προϋπόθεση ότι είναι και αυτοί μέλη των Κ.Α.Π.Η.
  Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Ειδικά Δικαιολογητικά

 • Ανανεωμένη Κάρτα μέλους των Κ.Α.Π.Η. ή βεβαίωση ενεργού και τακτοποιημένου οικονομικά μέλους Κ.Α.Π.Η. (ή φωτοτυπία της κάρτας μέλους στην Λέσχη Φιλίας ανανεωμένη ή Βεβαίωση του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Κορινθιακή Αλληλεγγύη», αντίστοιχα)
 • Απόφαση επιμέλειας τέκνων (Για την περίπτωση διαζυγίου) 
  (Για διαζευγμένους, χήρες και χήρους)
 • Βεβαίωση αναπηρίας (κάρτα του Υπουργείου Υγείας ή Ιατρική Γνωμάτευση δημοσίου Φορέα όπου θα αναγράφεται με σαφήνεια η αναπηρία και το ποσοστό πάνω από 67%)
  Για Α.Μ.Ε.Α.
 • Βεβαίωση του Συλλόγου στον οποίο ανήκει ο αιτών (για αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης)
 • Βεβαίωση του συλλόγου στον οποίο ανήκει ο αιτών (για ειδικές κοινωνικές ομάδες)
 • Βεβαίωση του φορέα (για ειδικές κοινωνικές ομάδες)
 • Θεωρημένο πάσο πολύτεκνων 
  Ελλείψει του πάσου προσκομίζεται βεβαίωση από τον Σύλλογο Πολύτεκνων ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από τον Δήμο
 • Πιστοποιητικό παλιννόστησης (για παλιννοστούντες)
  Εναλλακτικά προσκομίζεται βεβαίωση αρμόδιας αρχής για την παραχώρηση της Ελληνικής Ιθαγένειας. Στην κατηγορία αυτή ως δικαιούχοι θεωρούνται 1) οι Βορειοηπειρώτες με Αλβανική υπηκοότητα, ελληνικής εθνικής καταγωγής, 2)Όλοι οι παλιννοστούντες ομογενείς ανεξαρτήτως ηλικίας, 3) Οι παλιννοστήσαντες Έλληνες από την Ελληνική Ομογένεια.
 • Φωτοτυπία της κάρτας ανεργίας ανανεωμένη για ένα έτος συνεχώς (για μακροχρόνιους άνεργους ΟΑΕΔ)

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά

Διαδικασία

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί τη χορήγηση κάρτας πολιτισμού, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Βή΅α 1: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει κάποιο ή είναι ελλιπές , ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.
Βή΅α 2: Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Ο πολίτης παραλαμβάνει την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος.
Βή΅α 3: O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).
Ο Πολίτης παραλαμβάνει ταχυδρομικά την κάρτα από τον Οργανισμό Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού, χωρίς περαιτέρω μεσολάβηση των ΚΕΠ, σε 10-15 μέρες το πολύ.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Τα δικαιολογητικά για την έκδοση της Κάρτας Πολιτισμού θα αποστέλλονται στην εξής διεύθυνση:
Μπουμπουλίνας 42
Τ.Κ. 10682
Αθήνα ,

Τηλ.:             210-8894800                  210-8894864      , 801 1 100 10

1 RSS Feed για αυτό το θέμα

Το σχόλιο σας

Αφήστε σχόλιο